Hyperaktívny močový mechúr medikamentózna liečba

Vhodná je liečba príčiny OAB, pokiaľ ju poznáme, napr. používanie antibiotík. Najpoužívanejšími liečivami sú ale tzv. anticholinergiká, ide o lieky, ktoré blokujú antimuskarínové receptory v oblasti močového mechúra. Inou skupinou sú tzv. beta 3 mimetiká. Ide o lieky, ktoré pôsobia iným efektom, ako anticholinergiká / antimuskariniká. Najpoužívanejšími liekmi zo skupiny anticholinergík sú napr . propiverín / Mictonorm / a trospium chlorid / Spasmed /, patria medzi I. líniové lieky. Týmito musí lekár primárne začať liečbu, sú síce účinné, ale majú aj veľa nežiadúcich účinkov liečby, medzi ktoré patrí napríklad obstipácia, zhoršenie videnia, sucho v ústach. Pri zlyhaní liečby I. línie alebo pri nežiadúcich účinkoch liečby môžeme terapiu zmeniť na II. líniovú liečbu. Medzi najpoužívanejšie lieky patrí solifenacín / Vesicare /, tolterodín / Detrusitol/, fesoterodín / Toviaz /. Mnoho z týchto molekúl má už aj generické náhrady, a preto sú cenovo prístupnejšie, vyznačujú sa menším počtom nežiadúcich účinkov liečby a možnosťou rôzneho dávkovania. Ak má niekto z pacientov problém s I. líniovou liečbou, nemusí užívať anticholinergiká v II. línii, ale môže prejsť na tzv. beta 3 mimetiká, ich mechanizmus účinku je odlišný, a preto sa odlišujú aj nežiadúcimi účinkami liekov, medzi najčastejšie / i keď zriedkavé/ patrí hypertenzia / zhoršenie hypertenzie. Jediným dostupným liekom z tejto skupiny je mirabegron / Betmiga /.

Naše pracovisko malo tú česť a participovalo na klinických skúšaniach a biomedicínskom skúšaní. Boli sme pri zrode solifenacínu, fesoterodínu a mirabegronu, aj pri vzniku kombinovanej liečby. Mali sme výnimočnú možnosť vyskúšať tieto preparáty v praxi ešte pred ich bežným používaním. Mali sme prístup k jedinečným diagnostickým a terapeutickým metódam, aké sa bežne nepoužívajú v našej praxi. Tieto skúsenosti nás viedli k prepracovanému systému starostlivosti o pacientov s hyperaktívnym močovým mechúrom.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.